تبلیغات
شُبیر علیه السلام - عدد چهل و پنج (45)

عدد چهل و پنج (45)
امام حسن علیه السلام بر بالین شهادت بود که خبر به خواهرش رسید .

حضرت زینب (س) گریان و دوان ، دوان از خانه خودش را رساند بر بالین برادرش .

در زمان شهادت برادر بزرگ ترش 45 سال داشت .