مقبرهای دیگر
در مدخل در غربی قبر حضرت زینب و سمت راست آن داخل اتاق کوچکی سه مقبره دیگر وجود دارد که یکی از آن‌ها قبر حسین یوسف مکی عاملی متوفی 1397 و دیگری محسن الامین عاملی، صاحب تالیف معروف اعیان الشیعه و سومین آن‌ها نیز دختر میرزا تقی بهبهانی می‌ باشد.